Gatsby NYE

Location - Hudson Gardens
Littleton, CO